STANOVY KLUBU

Článok I.
Názov


Názov: Kiwanis Club Prešov (ďalej len „KCPO“)

Článok II.
Sídlo


Sídlo:
Petrovanská 34, 080 01 Prešov

Článok III.
Ciele a predmet činnosti

 1. KCPO je občianskym združením vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 O združovaní občanov.
   
 2. KCPO je záujmovým združením fyzických osôb. Nesleduje politické alebo náboženské ciele. Presadzuje a podporuje také ľudské vlastnosti a postoje, akými sú snaha o dobré medziľudské vzťahy, nezištná pomoc, ohľaduplnosť, obetavosť, príkladný životný štýl, rozvoj osobnosti a vysokom mravnom a etickom základe, presadzovanie rovnoprávnosti, spravodlivosti, vzájomnej úcty a tolerancie a spolupráca na verejnoprospešných, humanitárnych dobročinných akciách.
   
 3. Humanitárne a iné aktivity KCPO môžu byť miestne, národné aj medzinárodné. Členovia KCPO reprezentujú širokú škálu profesií a sú motivovaní túžbou pomáhať iným, vytvárať trvalé priateľstvá a spolupracovať s inými klubmi.
   
 4. Zlatým pravidlom KCPO je: „Správaj sa k druhým tak, ako si praješ, aby sa oni správali k tebe“
   
 5. Pre KCPO je prioritou číslo jeden pomoc deťom. KCPO pôsobí s ohľadom na potreby svojho prostredia a dáva prednosť ľudskými a duchovným hodnotám pred hodnotami hmotnými.
   
 6. KCPO pomáha pri vytváraní a podpore takých názorov a vyšších ideálov, ktorú umožňujú posilňovať zmysel pre spravodlivosť, rešpektovanie práva a dobrú vôľu medzi ľuďmi. Podporuje rovnosť šancí, presadzovanie etického prostredia a aktivity smerujúce k dôstojnému životu občanov.
   
 7. KCPO sa podieľa aj na:

      rozvoji a ochrane duchovných hodnôt,
      ochrane ľudských práv,
      ochrane a tvorbe životného prostredia,
      ochrane a podpore zdravia a vzdelávania,
      podpore športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
      poskytovaní sociálnej pomoci,
      zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt.
   
 8. KCPO presadzuje a chráni záujmy svojich členov. Ciele svojej činnosti dosahuje členskými schôdzami, priateľskými stretnutiami s inými subjektmi a s predstaviteľmi verejného, kultúrneho a podnikateľského života. Ďalej dobročinnými akciami, organizovaním osvetových a vzdelávacích aktivít pre svojich členov, cieľové skupiny a ich formálnych a neformálnych predstaviteľov a ďalšími aktivitami, ktoré sú v súlade so stanovami klubu.
   

Článok IV.
Členstvo

 1. Členstvo v KCPO môže získať osoba ženského aj mužského pohlavia, ktorá je právne aj morálne bezúhonná a požíva v svojom okolí príslušnú vážnosť a autoritu.
   
 2. KCPO udeľuje päť druhov členstva:

      Aktívny člen

  Aktívny člen je ten, ktorému bolo udelené aktívne členstvo a zaplatil členský príspevok. Zúčastňuje sa aktívne členských schôdzí, dodržiava stanovy ako aj všetky písané aj nepísané pravidlá KCPO. Má právo hlasovať.

      Člen senior

  Členom seniorom sa so všetkými právami a povinnosťami stáva aktívny člen po dovŕšení 65. roku života, ak bol minimálne 5 rokov členom KCPO alebo iného Kiwanis Clubu.

      Člen junior

  Členstvo člena juniora môže získať osoba uvedená v bode 1 staršia ako 18 rokov a mladšia ako 30 rokov. V ostatnom má člen junior rovnaké postavenie ako aktívny člen. Pri dosiahnutí minimálne 15 členov juniorov v KCPO je možné vytvoriť samostatný Junior KCPO.

      Hosťujúci člen

  Hosťujúci člen je člen Kiwanis Clubu kdekoľvek na svete, ktorý sa z pracovných alebo osobných dôvodov dočasne zdržiava v regióne pôsobenia KCPO a prejaví záujem o zapojenie sa do činnosti KCPO. Dĺžka hosťovania takého člena nie je časovo obmedzená. Hosťujúci člen nie je povinný (ale môže) platiť členský príspevok, pričom požíva všetky výhody členstva v KCPO, s výnimkou hlasovacieho práva a výkonu funkcie člena orgánov KCPO.

      Čestný člen

  Za čestného člena môže zvoliť prezídium KCPO významnú osobnosť verejného a kultúrneho života. Čestný člen sa môže, ale nie je povinný zúčastňovať sa klubových akcií a členských schôdzí.
   
 3. O členstvo v KCPO nie je možné požiadať. KCPO svojich členov, resp. budúcich členov vyberá a členstvo udeľuje. Členstvo v KCPO nie je právom, ale cťou a výsadou pre každého komu je členstvo udelené.
   
 4. O udelení členstva v KCPO rozhoduje členská schôdza, pričom „za“ musí byť 100 % všetkých prítomných členov KCPO. Kandidát na člena musí so svojim členstvom súhlasiť, stotožniť sa s cieľmi a činnosťou KCPO a musí dodržiavať stanovy ako aj všetky písané aj nepísané pravidlá KCPO. O svojom zvolení za člena je nový člen informovaný tajomníkom KCPO.
  Právoplatné aktívne členstvo dosiahne nový člen po zaplatení členského príspevku na najbližšej členskej schôdzi, kedy prevezme od prezidenta KCPO doklad o svojom členstve a členský odznak. Nový člen je potom zapísaný do zoznamu členov KCPO.
   
 5. Členstvo v KCPO zaniká:

      úmrtím člena,
      vystúpením člena,
      vylúčením člena.

  O vylúčení člena rozhoduje prezídium KCPO.

Článok V.
Práva a povinnosti člena

 1. Práva člena

      Zúčastňovať sa s hlasovacím právom na členských schôdzach KCPO.
      Voliť a byť volený do orgánov KCPO.
      Podieľať sa na činnosti komisií KCPO.
      Využívať všetky ďalšie služby a výhody, ktoré bude KCPO poskytovať svojim členom.
   
 2. Povinnosti člena

      Riadne a včas si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z členstva a funkcie v KCPO.
      Zaplatiť ročný príspevok do konca októbra kalendárneho roka. Výšku členského príspevku schvaľuje výročná členská schôdza na návrh prezídia.
      Prispievať včas a v určenom rozsahu na činnosť KCPO.
      Dodržiavať stanovy KCPO.
   

Článok VI.
Orgány

Orgány KCPO sú:

    Členská schôdza
    Prezident
    Prezídium
    Kontrolór
 

 1. Členská schôdza
  Členská schôdza je najvyšším orgánom KCPO oprávneným prejednávať všetky otázky života klubu. Členská schôdza schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky. Kalendár pravidelných členských schôdzí určí prezídium pre celé svoje funkčné obdobie. V júli a auguste sú klubové prázdniny. Členskej schôdzi predsedá prezident. Uznesenia členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov a orgány KCPO Schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov KCPO s hlasovacím právom. Voľba prezidenta, budúceho prezidenta, tajomníka, pokladníka a kontrolóra sa uskutočňuje najneskôr na prvej májovej schôdzi klubu.
   
 2. Prezident
  Prezident je štatutárnym orgánom KCPO. Je volený členskou schôdzou. Predsedá členskej schôdzi a schôdzi prezídia klubu. Prezident menuje predsedov komisií klubu. Zastupuje KCPO navonok. Usiluje o riadnu činnosť klubu a vnáša do života klubu zásadné podnety. Deleguje úlohy funkcionárom a ostatným členom klubu a kontroluje ich plnenie. V prípade, že prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, jeho právomoci vykonáva budúci prezident.
   
 3. Prezídium
  Prezídium riadi činnosť KCPO v období medzi členskými schôdzami. Prezídium KCPO je za svoju činnosť zodpovedné členskej schôdzi, najvyššiemu orgánu KCPO. Funkčné obdobie prezídia a všetkých jeho členov je jeden rok a začína vždy 1. októbra kalendárneho roka. Schôdze prezídia zvoláva prezident alebo tajomník vždy podľa potreby.
   

  Prezídium tvoria:

      prezident
      bývalý prezident
      budúci prezident
      tajomník
      pokladník

  Prezident – viď čl. VI, bod 2.

  Bývalý prezident je člen klubu, ktorý bol prezidentom KCPO v minulom volebnom období. Svojou činnosťou v prezídiu zaručuje kontinuitu vo vedení klubu a je oporou a radcom prezidentovi klubu.

  Budúci prezident je člen klubu, ktorý bude prezidentom KCPO v nasledujúcom období. Je dôležitý pre zaručenie kontinuity a dobré fungovanie klubu.

  Tajomník je spojovacím článkom medzi členmi, orgánmi a funkcionármi klubu. Predkladá členom klubu informácie, novinky a údaje dôležitých udalostí. Vyhotovuje a archivuje zápisy z členských schôdzí, zo zasadnutí prezídia a komisií klubu. Plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov prezidenta alebo prezídia klubu.

  Pokladník vedie účtovníctvo a eviduje všetky finančné transakcie, platí faktúry, ktoré boli schválené prezidentom. Vyberá a eviduje členské príspevky, kontroluje bankové účty, uschováva bankové výpisy a vedie pokladňu. Priebežne informuje prezidenta a prezídium o hospodárení s finančnými prostriedkami a stave na účtoch a v pokladni.
   
 4. Kontrolór
  Kontrolór je volený členskou schôdzou spomedzi členov KCPO. Vykonáva kontrolu hospodárenia, činnosti klubu a dodržiavania stanov. O svojej činnosti informuje členskú schôdzu najmenej jeden krát ročne na výročnej členskej schôdzi.
   

Článok VII.
Komisie

 

 1. Komisie napomáhajú efektívnejšiemu fungovaniu a pružnejšiemu plneniu cieľov a predmetu činnosti KCPO. Každá komisia má minimálne dvoch členov a predsedu. Predsedov komisií menuje prezident. Členov komisie si vyberá predseda komisie.
   
 2. KCPO má päť stálych komisií:
      Komisia pre klubovú činnosť
      Komisia pre vzťah s verejnosťou
      Komisia pre rozvoj členskej základne a zakladanie nových KC
      Komisia pre projekty (dobročinné, humanitárne atď.)
      Komisia pre IT komunikáciu a spoluprácu s inými KC.
   
 3. Okrem stálych komisií môže prezídium vytvoriť aj dočasné alebo jednorazové komisie. Predsedovia komisií tvoria poradný orgán a môžu byť prizývaní na zasadnutia prezídia KCPO.


Článok VIII.
Zásady hospodárenia

 1. KCPO hospodári s prostriedkami získanými ako členské príspevky, s prostriedkami na projekty, prípadne s prostriedkami z dotácií, darov a pod.
   
 2. Všetky orgány KCPO sú povinné dbať o to aby sa finančné prostriedky a iný majetok KCPO využívali čo najhospodárnejšie na ciele a predmet činnosti KCPO .


Článok IX.
Zánik


KCPO zaniká:

 1. Na základe rozhodnutia členskej schôdze.
   
 2. Z dôvodov uvedených v paragrafe 12 zákona č. 83/1990 Z.z.


Článok X.
Vznik a stanovy

 1. KCPO bol založený podľa zákona č. 68/1951 Zb. na ustanovujúcej schôdzi dňa 9. 12. 2009 jednomyseľným prijatím stanov zakladajúcimi členmi.
   
 2. Stanovy boli schválené na ustanovujúcej schôdzi KCPO 9. 12. 2009


 


V Prešove dňa 9. 12. 2009

 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...