STANOVY KLUBU

KIWANIS  CLUB  KOŠICE

Úplné znenie stanov zo dňa  28.04. 1990 v znení zmien  a doplnkov zo dňa 3.10.2005, 2.10.2006 a 19.5.2008 a v znení zmien a doplnkov zo dňa 06.04.2009 a 04.04.2011
________________________________________________________________________

Článok I.
Názov

Názov:  Kiwanis Club Košice  (ďalej len „KCKE“)
 

Článok II.
Sídlo

Sídlo:  Pražská 2, 040 11 Košice – mestská časť Košice - západ  

            
Článok III.
Ciele a predmet činnosti

 1. KCKE je občianskym združením vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 O združovaní občanov.
   
 2. KCKE je záujmovým združením fyzických osôb. Nesleduje politické ani náboženské ciele. Presadzuje a podporuje také  ľudské vlastnosti a postoje, akými sú
  snaha o   dobré medziľudské vzťahy, nezištná pomoc, ohľaduplnosť, obetavosť, príkladný životný štýl, rozvoj osobnosti na vysokom mravnom a etickom základe, presadzovanie rovnoprávnosti, spravodlivosti, vzájomnej úcty a tolerancie a spolupráca na verejnoprospešných, humanitárnych a dobročinných akciách.
   
 3. Humanitárne a iné aktivity KCKE môžu byť miestne, národné aj medzinárodné. Členovia KCKE reprezentujú širokú škálu profesií a sú motivovaní túžbou pomáhať iným, vytvárať trvalé priateľstvá a spolupracovať s inými klubmi.
   
 4. Zlatým pravidlom KCKE je:  „Správaj sa k druhým tak, ako si praješ, aby sa oni správali k tebe.“
   
 5. Pre KCKE je prioritou číslo jeden pomoc deťom. KCKE pôsobí s ohľadom na potreby svojho prostredia a dáva prednosť ľudskými a duchovným hodnotám pred hodnotami hmotnými.
   
 6. KCKE pomáha pri vytváraní a podpore takých názorov a vyšších ideálov, ktorú umožňujú posilňovať zmysel pre spravodlivosť, rešpektovanie práva a dobrú vôľu medzi ľuďmi, národnosťami a národmi. Podporuje rovnosť šancí, presadzovanie etického prostredia a aktivity smerujúce k dôstojnému životu občanov.
   
 7. KCKE sa podieľa aj na: 
          a)     rozvoji a ochrane duchovných hodnôt,
          b)     ochrane ľudských práv,
          c)     ochrane a tvorbe životného prostredia,
          d)     ochrane a podpore zdravia a vzdelávania,
          e)     podpore športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
          f)      poskytovaní sociálnej pomoci,
          g)     zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt.​
   
 8. KCKE presadzuje a chráni záujmy svojich členov. Ciele svojej činnosti dosahuje členskými schôdzami, priateľskými stretnutiami s inými subjektmi a s predstaviteľmi verejného, kultúrneho a podnikateľského života. Ďalej dobročinnými akciami, organizovaním osvetových a vzdelávacích aktivít pre svojich členov, cieľové skupiny a ich formálnych a neformálnych predstaviteľov a ďalšími aktivitami, ktoré sú v súlade so stanovami klubu.Článok IV.
Členstvo

 1. Členstvo v KCKE môže získať osoba ženského aj mužského pohlavia, staršia ako 21 rokov, ktorá je právne aj morálne bezúhonná a požíva v svojom okolí príslušnú vážnosť a autoritu.
 2. KCKE  udeľuje tri druhy členstva:
          a)     Aktívny člen, ktorému bolo udelené členstvo po 6 mesačnej skúšobnej dobe a zaplatil členský príspevok. Zúčastňuje   
                  sa aktívne členských schôdzí a má všetky práva a povinnosti člena.
          b)     Člen senior sa stáva po dovŕšení 65. roku života, ak o to požiada a ak bol minimálne 10 rokov členom KCKE alebo  
                  iného Kiwanis klubu. Má všetky práva a povinnosti člena.
          c)     Čestný člen, za ktorého môže členská schôdza KCKE zvoliť významnú osobnosť verejného, spoločenského a  
                  kultúrneho života. Čestný člen sa môže, ale nie je povinný sa zúčastňovať klubových akcií a členských schôdzí.
   
 3. O členstvo v KCKE nie je možné požiadať. KCKE si kandidátov na členov vyberá a členstvo udeľuje. Členstvo v KCKE nie je právom, ale cťou a výsadou pre každého, komu je členstvo udelené.
   
 4. O udelení členstva v KCKE rozhoduje členská schôdza, pričom „za“ musia byť všetci  riadni členovia KCKE.  Kandidát na člena musí so svojim členstvom súhlasiť, stotožniť sa s cieľmi a činnosťou KCKE a musí dodržiavať stanovy ako aj všetky písané aj nepísané pravidlá KCKE. O výsledku voľby je kandidát na člena informovaný tajomníkom KCKE.

  Právoplatné riadne členstvo dosiahne kandidát na člena po zaplatení členského príspevku na účet KCKE a uplynutí 6 mesačnej skúšobnej doby, počas ktorej proti nemu žiadny riadny člen KCKE  nevznesie námietku. Prezident KCKE mu odovzdá doklad o členstve a členský odznak. Nový riadny člen je potom zapísaný do zoznamu členov KCKE.
   
 5. Jedna osoba môže byť členom viac ako jedného Kiwanis klubu.
   
 6. Členstvo v KCKE zaniká:
          a)     úmrtím člena,
          b)     vystúpením člena,
          c)      vylúčením člena.

        O vylúčení člena rozhoduje prezídium KCKE.


 
Článok V.
Práva a povinnosti člena

 1. Práva člena
          a)    Zúčastňovať sa s hlasovacím právom na členských schôdzach KCKE.
          b)    Voliť a byť volený do orgánov KCKE.
          c)     Podieľať sa na činnosti komisií KCKE.
          d)    Využívať všetky ďalšie služby a výhody, ktoré KCKE poskytuje svojim členom.
   
 2. Povinnosti člena
          a)     Riadne a včas si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z členstva a funkcie v KCKE.
          b)     Zaplatiť ročný príspevok do konca októbra kalendárneho roka. Výšku členského príspevku schvaľuje výročná členská schôdza na návrh prezídia.
          c)      Prispievať včas a v určenom rozsahu na činnosť KCKE.
          d)     Dodržiavať stanovy a všetky písané aj nepísané pravidlá KCKE.

       


Článok VI.
Orgány


Orgány KCKE sú:
                  1.    Členská schôdza
                  2.    Prezident
                  3.    Prezídium
                  4.    Kontrolór
    

 1. Členská schôdza.

  Členská schôdza je najvyšším orgánom KCK oprávneným prejednávať všetky otázky života  klubu. Kalendár a program pravidelných členských schôdzí určí prezídium pre celé svoje volebné obdobie. Volebné obdobie všetkých orgánov, ich členov a funkcionárov KCKE trvá jeden rok. Začína sa vždy 1.októbra kalendárneho roka a končí 30. septembra nasledujúceho roka. V júli a auguste sú klubové prázdniny.

  Členskej schôdzi predsedá prezident. Uznesenia členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov a orgány KCKE. Schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov KCKE. Voľba prezidenta, budúceho prezidenta, viceprezidenta, tajomníka,  pokladníka a kontrolóra sa uskutočňuje najneskôr na prvej májovej schôdzi  klubu.

  Členská schôdza schvaľuje rozpočet a zmeny stanov KCKE.
   
 2. Prezident.

  Prezident je štatutárnym orgánom KCKE.  Je volený členskou schôdzou. Predsedá členskej schôdzi a schôdzi prezídia klubu. Prezident menuje predsedov komisií klubu.

  Zastupuje KCKE navonok. Usiluje o riadnu činnosť klubu a vnáša do života klubu zásadné podnety. Deleguje úlohy funkcionárom a ostatným členom klubu a kontroluje ich plnenie. V prípade,  že prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, jeho právomoci vykonáva budúci prezident.
   
 3. Prezídium.

  Prezídium riadi činnosť KCKE v období medzi členskými schôdzami.
  Schôdze prezídia  zvoláva prezident alebo tajomník podľa potreby.

  Prezídium  tvoria:  prezident
                                   budúci prezident
                                   viceprezident
                                   bývalý prezident
                                   tajomník
                                   pokladník

  Prezident – viď čl. VI, bod 2.

  Bývalý prezident je funkcionár, ktorý bol prezidentom KCKE v minulom volebnom období. Svojou činnosťou zabezpečuje kontinuitu vo vedení klubu a je oporou a radcom prezidentovi a ostatným funkcionárom klubu.

  Budúci prezident je funkcionár, ktorý bude prezidentom KCKE v nasledujúcom volebnom období po  prezidentovi. Jeho činnosť je dôležitá pre zabezpečenie kontinuity a dobré fungovanie klubu.

  Spolu s prezidentom, bývalým prezidentom a viceprezidentom  zabezpečuje kontinuitu, riadenie a smerovanie klubu do budúcna. Predkladá prezidentovi a prezídiu nové návrhy, nápady a podnety pre zlepšovanie činnosti KCKE a jeho zapájanie sa do národných aj medzinárodných aktivít v rámci organizácie Kiwanis.

  Viceprezident je funkcionár, ktorý bude prezidentom vo volebnom období po budúcom prezidentovi. Spolu s prezidentom a budúcim prezidentom  zabezpečuje kontinuitu, riadenie a smerovanie klubu do budúcna. Predkladá prezidentovi a prezídiu nové návrhy, nápady a podnety pre zlepšovanie činnosti KCKE a jeho zapájanie sa do národných aj medzinárodných aktivít v rámci organizácie Kiwanis.

  Tajomník je spojovacím článkom medzi členmi, orgánmi a funkcionármi klubu, ale aj národnými a medzinárodnými štruktúrami Kiwanis International (KI) a Kiwanis International – European Federation (KI-EF). Predkladá členom klubu informácie, materiály, novinky a údaje o dôležitých udalostiach v celej organizácii Kiwanis. Vyhotovuje a archivuje zápisy z členských schôdzí, zo zasadnutí prezídia a komisií klubu. Plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov prezidenta alebo prezídia klubu.

  Pokladník vedie účtovníctvo a eviduje všetky finančné transakcie. Realizuje platby, ktoré boli schválené prezidentom. Vystavuje a zasiela členom faktúry za členské príspevky. Kontroluje bankové účty, uschováva bankové výpisy a vedie pokladňu. Osobitne sleduje a eviduje finančné prostriedky, ktoré KCKE získal ako podiel zaplatenej dane FO a PO a vyplývajúcu povinnosť zverejňovať požadované údaje vo verejnom vestníku. Priebežne informuje prezidenta a prezídium o hospodárení s finančnými prostriedkami a stave na účtoch a v pokladni.
   
 4. Kontrolór.

  Kontrolór je volený  členskou schôdzou spomedzi členov KCKE. Vykonáva kontrolu hospodárenia, činnosti klubu a dodržiavania stanov.  O svojej činnosti informuje členskú schôdzu najmenej jeden krát ročne na výročnej členskej schôdzi.


 
Článok VII.
Komisie

 1. Komisie napomáhajú efektívnejšiemu fungovaniu  a pružnejšiemu plneniu cieľov a predmetu činnosti KCKE. Každá komisia má minimálne dvoch členov a predsedu. Komisie a ich predsedov menuje prezident. Členov komisie si vyberá predseda komisie.
   
 2. KCKE má päť stálych komisií:
  Komisia pre klubovú činnosť.
  Komisia pre vzťah s verejnosťou (PR) a masovo-komunikačnými prostriedkami.
  Komisia pre rozvoj a skvalitňovanie členskej základne a zakladanie nových Kiwanis klubov (KC)
  Komisia pre projekt Kiwanis Bábika
  Komisia pre IT komunikáciu a spoluprácu s inými KC.
   
 3. Okrem stálych komisií môže prezident menovať aj dočasné alebo jednorazové komisie. Predsedovia komisií tvoria poradný orgán a môžu byť prizývaní na zasadnutia prezídia KCKE.


 
Článok VIII.
Zásady hospodárenia

 1. KCKE hospodári s prostriedkami získanými ako členské príspevky, s prostriedkami na projekty,  prípadne s prostriedkami z dotácií, darov a pod.
   
 2. Všetky orgány a funkcionári KCKE sú povinní dbať o to, aby sa finančné prostriedky a iný majetok  KCKE využívali čo najhospodárnejšie na ciele a predmet činnosti KCKE .Článok IX.
Zánik

 1. KCKE zaniká na základe rozhodnutia členskej schôdze.
   
 2. Z dôvodov uvedených v paragrafe 12 zákona č. 83/1990 Z.z.


 
Článok X.
Vznik a stanovy

 1. KCKE bol založený podľa zákona č. 68/1951 Zb. na ustanovujúcej schôdzi dňa 28.04.1990 jednomyseľným prijatím stanov zakladajúcimi členmi.
   
 2. Tieto stanovy boli schválené na členskej schôdzi KCKE 04.04.2011.

  Týmto strácajú platnosť stanovy z 06.04.2009, registrované MV SR pod číslom VVS/1-909/90-111-4


 
V Košiciach dňa   04.04.2011

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...