Podmienky používania mobilnej aplikácie Kiwanis

Základné pojmy

 1. Aplikáciou je mobilná aplikácia Kiwanis, ktorá slúži na zdieľanie skrášlených Kiwanis bábik (ďalej len „Aplikácia“).

 

 1. Prevádzkovateľom Aplikácie je Kiwanis Club Košice, so sídlom: Rázusova 42/28, Košice - mestská časť Juh, 04001, IČO: 17078032, DIČ: 2022091291, telefonický kontakt:+421 917 294 276   e-mail: babika@kiwanis.sk : webové sídlo: https://www.kiwanis.sk/kosice/vedenie-klubu (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

 1. Používateľom Aplikácie je fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá si úspešne inštalovala Aplikáciu do mobilného zariadenia a ktorá si vytvorí Účet v Aplikácii. Používateľom Aplikácie je i fyzická osoba mladšia ako 16 rokov, v prípade, že s inštaláciou Aplikácie do mobilného zariadenia, s vytvorením Účtu a s Podmienkami používania, vyjadril súhlas jej zákonný zástupca (ďalej len „Používateľ“).

 1. Tieto Podmienky používania mobilnej aplikácie Kiwanis (ďalej len „Podmienky používania“) upravujú používanie Aplikácie Používateľom. Tieto Podmienky používania predstavujú dohodu medzi Používateľom a Prevádzkovateľom a regulujú prístup a používanie Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľovi prostredníctvom Aplikácie.

 

 1. Používaním Aplikácie Používateľ akceptuje a vyjadruje súhlas s Podmienkami používania. Ak Používateľ nesúhlasí s niektorou z nižšie uvedených podmienok, je povinný zdržať sa používania Aplikácie.

 1. Účet znamená profil Používateľa vytvorený v Aplikácii, ktorý je chránený heslom určeným Používateľom.

 

 1. Službami sú funkcionality Aplikácie zabezpečené Prevádzkovateľom. Základnými funkcionalitami Aplikácie sú Nová bábika, Moja galéria, Súťaže a Aukčný katalóg.
 2.  

Podmienky používania Aplikácie

 1. Inštalácia Aplikácie je dostupná na platformách iOS a Android.

 

 1. Po stiahnutí Aplikácie je Používateľovi umožnené vytvoriť Účet. V prípade, že je Používateľom Aplikácie fyzická osoba mladšia ako 16 rokov, na vytvorenie Účtu je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu. Pri vytváraní Účtu je Používateľ povinný uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, pohlavie, telefónne číslo, e-mail Používateľa, ako aj meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, pohlavie, telefónne číslo, e-mail zákonného zástupcu Používateľa, ak je Používateľom fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

 

 1. Pri vytváraní Účtu si Používateľ vytvorí prihlasovacie údaje - prihlasovacie meno a heslo. Po úspešnom vytvorení Účtu sa Používateľ prihlasuje do Aplikácie uvedením prihlasovacieho mena a hesla.

 

 1. Pri vytváraní Účtu je Používateľ povinný uviesť pravdivé a úplné údaje, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým Prevádzkovateľovi spôsobí. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, je Prevádzkovateľ oprávnený Účet zrušiť alebo zablokovať.

 

 1. Využívanie Aplikácie Používateľom je bezplatné.

 

 1. Stiahnutím Aplikácie Používateľ alebo zákonný zástupca Používateľa - fyzickej osoby mladšej ako 16 rokov potvrdzuje, že si prečítal tieto Podmienky používania, porozumel im a vyjadruje svoj záväzný súhlas s nimi. Ak Používateľ alebo zákonný zástupca Používateľa - fyzickej osoby mladšej ako 16 rokov nesúhlasí s týmito Podmienkami používania, nemôže používať Aplikáciu.

 

 1. Používateľ vlastní všetok obsah a všetky informácie, ktoré uverejnil v Aplikácii. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi pre obsah, ktorý môže byť chránený právami duševného vlastníctva, ako napr. fotky, nevýhradnú, prenosnú, sublicencovateľnú, bezplatnú, celosvetovú licenciu na použitie (pod čím rozumieme používanie, kopírovanie, verejné prezentovanie alebo zobrazovanie, distribuovanie, upravovanie, prekladanie a vytváranie odvodených diel) akéhokoľvek obsahu poskytnutého Používateľom v Aplikácii alebo v súvislosti s ňou.

 

 1. Používateľ nie je oprávnený upravovať, meniť, prispôsobovať, dopĺňať, rozvíjať, prekladať alebo akýmkoľvek iným spôsobom nakladať s Aplikáciou a jej obsahom.

 

 1. Používateľ registráciou v Aplikácii nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Aplikácií, softvéru, ani k žiadnej ich súčasti, nadobudne len právo na užívanie Aplikácie za podmienok uvedených v týchto Podmienkach používania. Tieto Podmienky používania neudeľujú Používateľovi právo používať žiadne označenia, logo, texty, obrázky, údaje, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy použité v Aplikácii spôsobom, ktorý ohrozuje alebo poškodzuje práva nositeľov autorských a iných práv k duševnému vlastníctvu.

 

 1. Používateľ si na používanie Aplikácie musí Aplikáciu stiahnuť na svoje mobilné zariadenie zo služby Google Play alebo App Store, a to podľa operačného systému svojho mobilného zariadenia. Na stiahnutie, nainštalovanie a používanie Aplikácie na mobilnom zariadení je Používateľ povinný mať zaistené pripojenie na internet. Používateľ je v rámci požívania Aplikácie zodpovedný za vlastné zariadenie a informačné systémy, ktoré využíva pri používaní Aplikácie, ako aj za ich nastavenie. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zariadenia ani za systémy Používateľa, ani za používanie týchto zariadení a systémov neoprávnenými tretími osobami.

 

 1. Jazykom Aplikácie je slovenský jazyk, český jazyk alebo anglický jazyk.

 

 1. Používateľ sa najmä zaväzuje, že nebude:
 1. používať Aplikáciu na iný účel než je vymedzený v týchto Podmienkach používania,
 2. obchádzať technické obmedzenia Aplikácie,
 3. zasahovať do Aplikácie a jej súčastí a meniť ich,
 4. používať Aplikáciu za inú osobu alebo umožniť používanie Aplikácie pod vlastným menom inej osobe,
 5. preťažovať alebo iným spôsobom spôsobovať nefunkčnosť Aplikácie,
 6. kopírovať Aplikáciu a jej súčasti a neoprávnene ju rozmnožovať a zverejňovať,
 7. uvádzať falošné osobné údaje,
 8. poskytovať prihlasovacie údaje, prístup k Účtu žiadnej tretej osobe a ani žiadnym iným spôsobom ohrozovať bezpečnosť Účtu,
 9. prevádzať svoj Účet na žiadnu tretiu osobou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

 

 1. Používateľ, ktorý je fyzická osoba mladšia ako 16 rokov, sa zaväzuje, že nebude registrovať svoj Účet v Aplikácii sám bez súhlasu zákonného zástupcu a nebude používať Aplikáciu bez súhlasu svojho zákonného zástupcu.

 

 1. Používateľ sa zaväzuje, že zabezpečí správnosť a aktuálnosť kontaktných údajov Používateľa, ako aj zákonného zástupcu, v prípade, že je Používateľom fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

 

 1. Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať Aplikáciu a jej obsah:
 1. na akýkoľvek nezákonný účel;
 2. ktorého spôsob spracovania a svojím obsahom zasahuje do ľudskej dôstojnosti,
 3. spôsobom, ktorý znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, alebo je prejavom akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu a pod.,
 4. ktorého spôsob spracovania a svojím obsahom zasahuje do základných práv a slobôd iných,
 5. spôsobom, ktorý propaguje násilie, sexuálne násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádza na protiprávne konanie alebo vyjadruje s ním súhlas,
 6. spôsobom, ktorý otvorenou alebo skrytou formou podnecuje nenávisť, znevažuje alebo hanobí na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 7. tak, že propaguje vojnu spôsobom, ktorý je jej nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 
 8. tak, že otvorene alebo skrytou formou propaguje alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčuje následky užívania uvedených látok,
 9. tak, že môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
 10. tak, že porušuje autorské práva alebo iné obdobné práva tretích osôb,
 11. spôsobom, ktorý je nenávistný, obsahuje vulgárny jazyk, ktorý môže pohoršovať,
 12. tak, že prenáša obsah, ktorý možno považovať v spoločnosti za neprijateľný, a to najmä obsah, ktorý ohrozuje, obťažuje alebo zastrašuje tretie osoby alebo iný obsah, ktorý by mohol porušovať práva,
 13. spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek ďalšie práva fyzických alebo právnických osôb,
 14. spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek medzinárodné, regionálne, alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia,
 15. spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa alebo práva duševného vlastníctva iných;
 16. tak, že bude do Aplikácie nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Aplikácie alebo služieb tretích strán;
 17. na akýkoľvek nemorálny účel.

 

 1. Používateľ je povinný zabezpečiť ochranu svojho mobilného zariadenia, na ktorom používa Aplikáciu a zamedziť neoprávnenému použitiu Aplikácie inou osobou. Pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu Účtu Používateľa, je Používateľ povinný Prevádzkovateľa bezodkladne informovať.

 

 1. Prevádzkovateľ môže odstrániť akýkoľvek obsah alebo informácie, ktoré Používateľ poskytne v Aplikácii, ak sa bude domnievať, že porušujú tieto Podmienky používania alebo Pravidlá ochrany súkromia.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť Používateľovi používanie Aplikácie z dôvodu porušenia ktorejkoľvek povinnosti Používateľa uvedenej v Podmienkach používania alebo v príslušných právnych predpisoch.

 

 1. Aplikácia môže odkazovať na iné zdroje (webové stránky a pod.).

 

 1. Použitie Aplikácie je na vlastnú zodpovednosť Používateľa. Pri používaní Aplikácie Používateľom Prevádzkovateľ nezodpovedá za služby dodávané tretími osobami, ako je napr. kvalita internetového pripojenia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za znemožnenie či obmedzenie používania Aplikácie v dôsledku jej neprístupnosti spôsobenej napr. okolnosťami technickej povahy, ktoré Prevádzkovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ich riešenie vyžaduje súčinnosť tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené používanie Aplikácie. Prevádzkovateľ nie je povinný nahradiť akúkoľvek ujmu Používateľovi či tretím osobám.

 

 1. Prevádzkovateľ Služby priebežne upravuje a zdokonaľuje. Prevádzkovateľ je oprávnený pridať alebo odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež pozastaviť či úplne prestať poskytovať Službu/Služby ako celok. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť používanie Služieb.

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby s primeranou odbornou starostlivosťou. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa Služieb.

 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Používateľovi konaním Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplýva a je mu možné ho uložiť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Používateľovi nefunkčnosťou Aplikácie, nedostupnosťou Účtu a ani za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku situácii a udalostí, ktoré nastali nezávisle od vôle Prevádzkovateľa.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia Podmienok používania Aplikácie, a to s účinnosťou po zverejnení aktualizovanej verzie Podmienok používania v Aplikácii. V prípade, že sa Podmienky používania zmenia, pri najbližšom spustení Aplikácie sa zobrazí oznámenie o revidovaných Podmienkach používania. Ak po oznámení o zmenách Podmienok používania Používateľ naďalej používa Aplikáciu, vyjadrí tým súhlas s upravenými Podmienkami používania. Na každé ďalšie použitie Aplikácie sa potom budú vzťahovať tieto nové Podmienky používania.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť prevádzkovanie Aplikácie podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. O tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informovať Používateľa prostredníctvom Aplikácie, resp. zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa, ktorú Používateľ uviedol pri svojej registrácii do Aplikácie.

 

 1. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom Aplikácie, ktoré nie sú týmito Podmienkami používania výslovne upravené, sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 8.9.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...