STANOVY KLUBU

Úplné znenie stanov KIWANIS CLUBU BRATISLAVA, ktorý bol založený dňa 26.3. 2009 .

(Aktualizované 15.12.2014)
________________________________________________________________________

Článok I.
Názov

Názov: Kiwanis Club Bratislava (ďalej len „KCBA“)

Článok II.
Sídlo

Sídlo: Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava

Článok III.
Ciele a predmet činnosti

 1. KCBA je občianskym združením vzniknutým podľa zákona č. 83/1990 O združovaní občanov.
   
 2. KCBA je záujmovým združením fyzických osôb. Nesleduje politické alebo náboženské ciele. Presadzuje a podporuje také ľudské vlastnosti a postoje, akými sú snaha o dobré medziľudské vzťahy, nezištná pomoc, ohľaduplnosť, obetavosť, príkladný životný štýl, rozvoj osobnosti na vysokom mravnom a etickom základe, presadzovanie rovnoprávnosti, spravodlivosti, vzájomnej úcty a tolerancie a spolupráca na verejnoprospešných, humanitárnych a dobročinných akciách.
   
 3. Humanitárne a iné aktivity KCBA môžu byť miestne, národné aj medzinárodné. Členovia KCBA reprezentujú širokú škálu profesií a sú motivovaní túžbou pomáhať iným, vytvárať trvalé priateľstvá a spolupracovať s inými klubmi.
   
 4. Zlatým pravidlom KCBA je: „Správaj sa k druhým tak, ako si praješ, aby sa oni správali k tebe“
   
 5. Pre KCBA je prioritou číslo jeden pomoc deťom. KCBA pôsobí s ohľadom na potreby svojho prostredia a dáva prednosť ľudskými a duchovným hodnotám pred hodnotami hmotnými.
   
 6. KCBA pomáha pri vytváraní a podpore takých názorov a vyšších ideálov, ktorú umožňujú posilňovať zmysel pre spravodlivosť,  rešpektovanie práva a dobrú vôľu medzi ľuďmi. Podporuje rovnosť šancí, presadzovanie etického prostredia a aktivity smerujúce k dôstojnému životu občanov.
   
 7. KCBA sa podieľa aj na:
  a) rozvoji a ochrane duchovných hodnôt,
  b) ochrane ľudských práv,
  c) ochrane a tvorbe životného prostredia,
  d) ochrane a podpore zdravia a vzdelávania, 
  e) podpore športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
  f) ochrane a podpore poskytovania sociálnej pomoci, 
  g) zachovaní prírodných a kultúrnych hodnôt.
   
 8. KCBA presadzuje a chráni záujmy svojich členov a ciele svojej činnosti dosahuje členskými schôdzami, priateľskými stretnutiami s inými subjektmi a predstaviteľmi verejného, kultúrneho a podnikateľského života, dobročinnými akciami, organizovaním osvetových a vzdelávacích aktivít pre svojich členov, cieľové skupiny a ich formálnych a neformálnych predstaviteľov a ďalšími aktivitami, ktoré sú v súlade so stanovami klubu.

 


Článok IV.
Členstvo

 

 1. Členstvo v KCBA môže získať osoba ženského aj mužského pohlavia, ktorá je právne aj morálne bezúhonná a požíva v svojom okolí príslušnú vážnosť a autoritu.
   
 2. KCBA udeľuje štyri druhy členstva:
  a) Aktívny člen
  Aktívny člen je ten, ktorému bolo udelené aktívne členstvo a zaplatil členský príspevok. Zúčastňuje sa aktívne členských schôdzí, dodržiava stanovy ako aj všetky písané aj nepísané pravidlá KCBA. Má právo hlasovať.
  b) Člen senior
  Členom seniorom sa so všetkými právami a povinnosťami stáva aktívny člen po dovŕšení 65. roku života, ak bol minimálne 5 rokov členom KCBA alebo iného Kiwanis Clubu.
  c) Člen junior
  Členstvo člena juniora môže získať osoba uvedená v bode 1 staršia ako 18 rokov a mladšia ako 30 rokov. V ostatnom má člen junior rovnaké postavenie ako aktívny člen. Pri dosiahnutí minimálne 15 členov juniorov v KCBA je možné vytvoriť samostatný Junior KCBA.
  d) Hosťujúci člen
  Hosťujúci člen je člen Kiwanis Clubu kdekoľvek na svete, ktorý sa z pracovných alebo osobných dôvodov dočasne zdržiava v regióne pôsobenia KCBA a prejaví záujem o zapojenie sa do činnosti KCBA. Dĺžka hosťovania takého člena nie je časovo obmedzená. Hosťujúci člen nie je povinný (ale môže) platiť členský príspevok, pričom požíva všetky výhody členstva v KCBA, s výnimkou hlasovacieho práva a výkonu funkcie člena orgánov KCBA.
  e) Čestný člen
  Za čestného člena môže zvoliť prezídium KCBA významnú osobnosť verejného a kultúrneho života. Čestný člen sa môže, ale nie je povinný zúčastňovať sa klubových schôdzok.
   
 3. O členstvo v KCBA nie je možné požiadať. KCBA svojich členov, resp. budúcich členov vyberá a členstvo udeľuje. Členstvo v KCBA nie je právom, ale cťou a výsadou pre každého komu je členstvo udelené.
   
 4. O udelení členstva v KCBA rozhoduje členská schôdza, pričom „za“ musí byť 100 % všetkých prítomných členov KCBA. Vytipovaný kandidát na člena musí so svojim členstvom súhlasiť, stotožniť sa s cieľmi a činnosťou KCBA a musí dodržiavať stanovy ako aj všetky písané aj nepísané pravidlá KCBA. O svojom zvolení za člena je nový člen informovaný tajomníkom KCBA. Právoplatné aktívne členstvo dosiahne nový člen po zaplatení členského príspevku na najbližšej členskej schôdzi, kedy prevezme od prezidenta KCBA doklad o svojom členstve a členský odznak. Nový člen je potom zapísaný do zoznamu členov KCBA.
   
 5. Členstvo v KCBA zaniká:a) úmrtím člena,
  b) vystúpením člena,
  c)vylúčením člena.
  O vylúčení člena rozhoduje prezídium KCBA.

 


Článok V.
Práva a povinnosti člena

 

 1. Práva člena
  a) Zúčastňovať sa s hlasovacím právom na členských schôdzach KCBA.
  b) Voliť a byť volený do orgánov KCBA.
  c) Podieľať sa na činnosti komisií KCBA.
  d) Využívať všetky ďalšie služby a výhody, ktoré bude KCBA poskytovať svojim členom.
   
 2. Povinnosti člena
  a) Riadne a včas si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z členstva a funkcie v KCBA.
  b) Prispievať včas a v určenom rozsahu na činnosť KCBA a platiť svoje členské príspevky.
  c) Dodržiavať stanovy KCBA.

 


 Článok VI.    
 Orgány


    Orgány KCBA sú:
    Členská schôdza 
    Prezident 
    Prezídium 
    Kontrolór

 1. Členská schôdza
  Členská schôdza je najvyšším orgánom KCBA oprávneným prejednávať všetky otázky života klubu. Kalendár pravidelných členských schôdzí určí prezídium pre celé svoje funkčné obdobie. V júli a auguste sú klubové prázdniny. Členskej schôdzi predsedá prezident. Uznesenia členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov a orgány KCBA. Schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov KCBA s hlasovacím právom. Voľba prezidenta, budúceho prezidenta, tajomníka, pokladníka a kontrolóra sa uskutočňuje najneskôr na prvej májovej schôdzi klubu.
  Členská schôdza je oprávnená:
  - rozhodovať o zániku KCBA zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
  - schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky,
  - schvaľovať plán činností a výročnú správu,
  - schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení,
  - voliť a odvolávať členov prezídia; prezidenta a kontrolóra,
  - schvaľovať prijatie iných členov.
   
 2. Prezident
  Prezident je štatutárnym orgánom KCBA, je volený členskou schôdzou. Predsedá členskej schôdzi a schôdzi prezídia klubu. Prezident menuje predsedov komisií klubu. Zastupuje KCBA navonok. Usiluje o riadnu činnosť klubu a vnáša do života klubu zásadné podnety. Deleguje úlohy funkcionárom a ostatným členom klubu a kontroluje ich plnenie. V prípade, že prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, jeho právomoci vykonáva budúci prezident.
   
 3. Prezídium
  Prezídium riadi činnosť KCBA v období medzi členskými schôdzami. Funkčné obdobie prezídia a všetkých jeho členov je jeden rok a začína vždy 1. októbra kalendárneho roka. Schôdze prezídia zvoláva prezident alebo tajomník vždy podľa potreby.
  Prezídium tvoria:
  prezident bývalý, 
  prezident budúci, 
  prezident, 
  tajomník, 
  pokladník

  Prezident – viď čl. VI, bod 2.
   

  Bývalý prezident je člen klubu, ktorý bol prezidentom KCBA v minulom volebnom období. Svojou činnosťou v prezídiu zaručuje kontinuitu vo vedení klubu a je oporou a radcom prezidentovi klubu.

  Budúci prezident je člen klubu, ktorý bude prezidentom KCBA v nasledujúcom období. Je dôležitý pre zaručenie kontinuity a dobré fungovanie klubu.

  Tajomník je spojovacím článkom medzi členmi, orgánmi a funkcionármi klubu. Predkladá členom klubu informácie, novinky a údaje dôležitých udalostí. Vyhotovuje a archivuje zápisy z členských schôdzí, zo zasadnutí prezídia a komisií klubu. Plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov prezidenta alebo prezídia klubu.

  Pokladník vedie účtovníctvo a eviduje všetky finančné transakcie, platí faktúry, ktoré boli schválené prezidentom. Vyberá a eviduje členské príspevky, kontroluje bankové účty, uschováva bankové výpisy a vedie pokladňu. Priebežne informuje prezidenta a prezídium o hospodárení s finančnými prostriedkami a stave na účtoch a v pokladni.
   

 4. Kontrolór
  Kontrolór je volený členskou schôdzou spomedzi členov KCBA. Vykonáva kontrolu hospodárenia, činnosti klubu a dodržiavania stanov. O svojej činnosti informuje členskú schôdzu najmenej jeden krát ročne na výročnej členskej schôdzi.


Článok VII.
Komisie

 

 1. Komisie napomáhajú efektívnejšiemu fungovaniu a pružnejšiemu plneniu cieľov a predmetu činnosti KCBA. Každá komisia má minimálne dvoch členov a predsedu. Predsedov komisií menuje prezident. Členov komisie si vyberá predseda komisie.
   
 2. KCBA má päť stálych komisií:
  Komisia pre klubovú činnosť
  Komisia pre vzťah s verejnosťou
  Komisia pre rozvoj členskej základne a zakladanie nových KC
  Komisia pre projekty (dobročinné, humanitárne atď.)
  Komisia pre IT komunikáciu a spoluprácu s inými KC.
   
 3. Okrem stálych komisií môže prezídium vytvoriť aj dočasné alebo jednorazové komisie. Predsedovia komisií tvoria poradný orgán a môžu byť prizývaní na zasadnutia prezídia KCBA.


Článok VIII.
Zásady hospodárenia

 

 1. KCBA hospodári s prostriedkami získanými ako členské príspevky, s prostriedkami na projekty, prípadne s prostriedkami z dotácií, darov a pod. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
   
 2. Všetky orgány KCBA sú povinné dbať o to aby sa finančné prostriedky a iný majetok KCBA využívali čo najhospodárnejšie na ciele a predmet činnosti KCBA .


Článok IX.
Zánik


    KCBA zaniká:

 1. Na základe rozhodnutia členskej schôdze.
   
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR z dôvodov uvedených v paragrafe 12, odsek 3 zákona č. 83/1990 Zb.


Článok X.
Vznik a stanovy

 

 1. KCBA bol založený podľa zákona č. 83/1990 Zb. 26. 3. 2009.
   
 2. Tieto stanovy boli prijaté na členskej schôdzi konanej 16.12.2014 v Bratislave , ktoré sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Zmeny a doplnky stanov schvaľuje členská schôdza.

 
V Bratislave, dňa 15.12.2014

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...